دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : منصور   سپهری مقدم

پست الکترونیکی : m-sepehri@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : معماری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی معماری

نوع استخدام : قطعی

تاریخ استخدام : 1378/07/01

منصور سپهری مقدم

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^